Personuppsgiftspolicy / Integritypolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY  /  INTEGRITETSPOLICY

På Plantanica är vi mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du handlar av oss.Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till obehöriga eller säljs vidare. Personuppgifterna behöver vi ha för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund (leverera order, hantera reklamationer ,erbjuda rabattkoder och andra personliga erbjudanden), samt utveckla våra varor och tjänster.Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part för att vi skall kunna leverera varan och ta betalt t.ex fraktbolag, betaltjänster, kommunikationstjänster.

Vilka uppgifter vi sparar, varför och hur länge

När du registrerad dig som kund och genomför ett köp hos oss registreras följande uppgifter:

Orderregistret:

 • För och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter så som betalsätt och referensnummer
 • Kundnummer
 • IP adress
 • Köpta varor
 • ev kommentar om du lämnat  något meddelande vid ditt köp

Dessa uppgifter behöver vi ha för att kunna hantera och leverera din order.

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen.
Lagringstid: Enligt gällande bokföringslag

Kundregistret:

 • För och efternamn
 • IP adress
 • Order
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer

Dessa uppgifter behöver vi ha för att du ska kunna vara kund och handla av oss.
Så vi kan skicka personliga rabattkoder och erbjudanden. Så att vi kan hantera reklamationer och ge support.

Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen samt Intresseavvägning
Lagringstid: 3 år enligt konsumentköplagen därefter så länge du önskar vara registrerad som kund hos oss.

För att kunna hantera reklamationer sparar vi alla uppgifter i orderregistret i 3 år

Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen
Lagringstid: tre år efter ditt senaste köp

För att du ska kunna bevaka en vara som inte finns i lager så sparars din e-post adress i bevakningsregistret.

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning,
Lagringstid: tills varan kommer in i lager igen.

För tillfället har vi inget nyhetsbrev, med om vi skulle erbjuda det i framtiden så går det att anmäla sig till det redan nu. Du kryssar själv i rutan jag vill ha nyhetsbrev i så fall. Vill du inte längre stå med på listan loggar du in på ditt konto och bockar ur den.

Rättslig grund till sparandet: Aktivt samtycke
Lagringstid: Så länge kunden väljer att vara registrerad för nyhetsbrev.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få registerutdrag på vilka uppgifter vi lagrar om dig. En skriftlig undertecknad ansökan krävs.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
Du har rätt att bli begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre används eller inte är nödvändiga för syftet det var avsett för, dvs rätten att bli bortglömd. Vissa uppgifter krävs enligt lag att vi sparar i ett visst antal år, tex bokföringslagen.  
Du har rätt till dataportabilitet, d.v.s i vissa fall rätt att föra över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter:

Plantanica
Ry 1
432 66 Veddige

Du kan även maila till: claims@plantanica.se

 

Datainspektionen är tillsynsmydingheten för personuppgiftslagring. Dit vänder du din om du anser att något företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Informationsskydd

Dina personuppgifter lagras säkert och inga obehöriga har tillgång till dem.
Känslig data skickas alltid krypterad med säkert förbindelse enligt lagstadgad förbindelse. Vi har inte tillgång till dina kontokortsuppgifter, vi kan varken se elller lagra kortnummer, utan sådan känslig information sköts mellan din bank och vår kortinlösare Nets.
Faktura sköts av AfterPay / Arvato finans som lagrar och hanterar dina uppgifter.

 

Vem har tillgång till personuppgifterna

Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till obehöriga eller säljs vidare. Personuppgifterna behöver vi ha för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund ( leverera order, hantera reklamationer ,erbjuda rabattkoder och andra personliga erbjudanden), samt utveckla våra varor och tjänster. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part för att vi skall kunna leverera varan och ta betalt t.ex fraktbolag, betaltjänster, kommunikationstjänster.
Vid  misstanke om brott / bedrägerier eller misstanke om annan illegal aktivitet kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till tredjepart för att följa lagen.

 

Cookies / Kakor

På vår webbplats används en så kallad sessionscookie. Den används för att möjliggöra varukorgsfunktionen i butiken. Den håller reda på innehållet i din kundvagn, ditt namn och leveransuppgifter mm. Sessionscookien försvinner när du stänger din webbläsare. Accepterar du inte cookies kommer vissa av webbplatsens funktioner inte att fungera och du kan då inte handla i webbbutiken. Många av betalsätten fungerar inte heller om du inte tillåter cookies.

Vill du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Enligt lag är alla butiker skyldiga att upplysa om en sida använder cookies och vad de används till.

 

Vi följer lagstadgad personuppgiftspolicy / integritetspolicy vad gäller hantering, lagring och användning av dina personuppgifter. 2018-05-25 ersätter GDPRs integritetspolicy PUL ( Personupppgiftslagen). GDPRs  integritetspolicy är gemensam för hela EU. Den är framtagen för att det ska bli lättare för konsumenten att veta vad som lagras, hur länge och varför samt vilka rättigheter denne har. Samt att den ställer högre krav på företagen hur de dokumenterar och hanterar uppgifterna.
Vi uppdaterar vid behov vår personuppgiftspolicy så att den följer lagstadgade krav. Den senaste versionen av vår personuppgiftspolicy finns alltid att läsa här på sidan.

 

 


 

 

 

PERSONAL DATA POLICY/ INTEGRITYPOLICY

Plantanica cares about your personal integrity and that you feel safe when you are shopping from us. Your personal data is never sold or given to unauthorized persons.
We need your personal data to be able to deliver your order. Your personal data may be given to third party to be able to send and to receive payment inter alia, freight companys, payment services.

What data do we save, why and for how long.

When you register as a customer and makes a purchase from us, following data is registered.

Order record:

 • First and last name
 • Adress
 • E-mail adress
 • Telephonenumber
 • Payment information, such as payment information and reference number
 • Customer number
 • IP adress
 • Purchased goods
 • Possible comment that you have written when you have made a purchase

We need these records to be able to manage and deliver your order.

Legal grounds to save the data: accounting act
Storage time: According to accounting act

Customer record:

 • First and last name
 • IP adress
 • Order
 • Adress
 • E-mail adress
 • Telephone number
 • Customer number

The data is needed for you to be a customer and to shop from us.

So we can send you personal discounts, offerings, and to handle claims and give you support.

 

Legal grounds to save the data: Consumer purchase act and weighing of interests.
Storage time: 3 years according to accounting act, and after that, as long as you wish to stay registered with us.

To be able to handle claims we save all data in our order register for 3 years.

Legal ground to save the data: Accounting act, distance act.
Storage time: 3 years after your last purchase.

For the customer to be able to monitor a product that is not available in stock, your e-mail is saved in the monitoring record.

Legal ground to save the data: weighing of interests.
Storage time: until the product is in stock again.

For the time being we don´t have a newsletter, but if we would like to offer this in the future it is possible to sign up for this now. If you want a newsletter when it is available, you tick in the box. If you do not want it anymore, you log in to your account and untick the box.

Legal ground to save the data: active consent
Storage time: As long as the customer wishes to get the newsletter.

Your rights

You have the right to get an extract of what data we store about you. A written application is required. You have the right to get incorrect personal data corrected.*
You have the right to have your personal data removed if they no longer is in use or is no longer necessary for its original purpose. Some information is required according to law that we save for a certain number of years, for example, accounting act.
You have the right to data portability, i.e. in some cases the right to move your personal data to another personal data accountable.

Du har rätt till dataportabilitet, d.v.s i vissa fall rätt att föra över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Contact:

Plantanica
Ry 1
432 66 Veddige

You can also email us on this adress: claims@plantanica.se

The Data inspection board  the administrative authority for personal data storage.
They are the ones you contact if you think a company is handling your personal data in the wrong way.

 

 

Information protection

Your personal data is safely stored and no unauthorized persons have acces to them. Sensitive data is always sent with encryption and with a safe connection according to
We do not have access to your credit card information, we can´t either see or store your card number. That is handled between your bank and our processor of card transactions wich is Nets.

Who has access to personal data

Your personal data is never released to unauthorized persons or sold.
We need the personal data to fulfill our commitments to you as a customer (deliver orders, handle claims, offer vouchers and other personal offers), and to develop our products and services. Your personal data may be released to third party to be able to deliver the products and to charge for example: freight companys, pay services and communication services. If we suspect any crime/fraud or suspect any other illegal activity, your personal data may be released to third party to follow the law.

Cookies

Our website uses a so called session cookie. It is used to enable the cart function in the shop. It keeps track of the content in your shopping cart i.e. your name and delivery dress etc.
The session cookie disappears when you close your browser.

If you do not accept cookies, some of the functionality in the shop will not work and you cannot shop in the webshop. Many of the payment methods will not work if you do not allow cookies.

If you do not want to accept cookies, the browser can be configured to automatically deny cookies or be informed that a website contains cookies. You can also delete previously stored cookies. See your browsers help section for more information.

According to law, all stores are required to inform you if a site is using cookies and what they are used for.

We follow the law regarding personal data policy/privacy policy in terms of handling, storing and use of your personal data. At 2018-05-25 GDPR is replacing PUL.
GDPR privacy policy is common within EU. It is produced to make it easier for the customer to know what is being stored, for how long and what rights the customer have. Also it puts higher demands on the companys how they documents and store data. We update our personal data policy when needed, so it always follow the demands of the law. The latest version of our personal data policy is always available on this site.